Algemene voorwaarden affiliate programma

Artikel 1

1.1 - Definities

Affiliate: de natuurlijke of rechtspersoon die het product of de dienst van OverhemdenOpMaat.nl op basis van een affiliate overeenkomst via zijn online kanaal ( website, email bestand, banner netwerk, applicatie of enig ander interactief medium) of fysiek kanaal (winkel etc) promoot;
Nieuwe klant: een natuurlijk- of rechtspersoon die niet eerder een bestelling heeft geplaatst via een website van OverhemdenOpMaat.nl, en een nieuwe bestelling plaatst via een link/banner van een affilate.
Herhaalbestelling: een bestelling geplaatst door een klant die door de affiliate is aangebracht.

1.2 - Toepasselijkheid

Onderstaande voorwaarden zijn opgesteld ten behoeve van affiliates van OverhemdenOpMaat.nl en zijn derhalve van toepassing op iedere ingeschreven, en door OverhemdenOpMaat.nl als zodanig geaccepteerde affiliate. Door aanmelding voor het affiliate programma geeft de aanvrager aan kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en deze te hebben aanvaard.
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat door OverhemdenOpMaat.nl de aanmelding van de affiliate accepteert.

Artikel 2

2.1 - Deelname

Elke rechtspersoon kan een aanvraag tot deelname aan het affiliate programma van OverhemdenOpMaat.nl doen door invullen van het online aanmeldingsformulier.

2.2 - Beoordeling

Het is ter beoordeling van OverhemdenOpMaat.nl of een aanvrager als affiliate wordt toegelaten. OverhemdenOpMaat.nl is gerechtigd deelname te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Artikel 3

3.1 - Algemene toelatingseisen

Bij toelating tot het affiliate programma wordt ten minste het volgende vereist:
- de aanvaarding van deze algemene voorwaarden;
- de gegegevens in het aanmeldingsformulier zijn naar waarheid opgeven;
- bij websites: de deelnemende sites bevatten hoogwaardige content.

3.2 - Websites

Iedere affiliate die deel neemt aan het affiliatepartner programma van OverhemdenOpMaat.nl dient zich te onthouden van:

- erotische, gewelddadige of pornografische content;
- misleiding van derden;
- het schenden van auteurs-, merk-, portret- of andere rechten van derden;
- het bevorderen, aanprijzen of ontplooien van illegale activiteiten;
- conflicterende of aanstootgevende content m.b.t. OverhemdenOpMaat.nl;
- discriminerend of aanstootgevend karakter.

3.3 - Email

Opname van links naar OverhemdenOpMaat.nl in nieuwsbrieven is toegestaan mits deze nieuwsbrieven strikt voldoen aan het op-in / opt-out principe. Spam in, welke vorm dan ook, is absoluut niet toegestaan en leidt direct tot uitsluiting volgens artikel 6.2

Artikel 4

4.1 - Beloning affiliate programma

De affiliate ontvangt 10 euro per aangebrachte nieuwe klant en 10% over de waarde ex. BTW en verzendkosten van de (herhaal)bestelling.

4.2 - Links

Plaatsing van links geschiedt naar goeddunken van de affiliate met in achtneming van artikel 3 van deze algemene voorwaarden.

4.3 - Metingen

De nieuwe klanten worden gemeten aan de hand van cookies. Deze cookies hebben een geldigheidsduur van 30 dagen. (Herhaal)Bestellingen worden gemeten aan de hand van de klant- en bestelgegevens. Reclamaties worden in mindering gebracht op de betalingen. Alle metingen van OverhemdenOpMaat.nl zijn bindend. Uitbetaling geschiedt uitsluitend op basis van metingen van OverhemdenOpMaat.nl. OverhemdenOpMaat.nl heeft het recht de metingen aan te passen/corrigeren.

Artikel 5

5.1 - Betalingen

Uitbetaling geschiedt binnen 15 werkdagen op verzoek van de affiliate. Een verzoek kan worden ingediend nadat er 25,00 euro of meer is gerealiseerd. 

5.2 - Rekeningnummers

Uitbetaling geschiedt via bank of giro overschrijving, mits dit een rekening uit de eurozone betreft. In alle andere gevallen wordt de uitbetaling via Paypal gedaan.

Artikel 6

6.1 - Beëindiging overeenkomst

OverhemdenOpMaat.nl behoudt zich het recht voor te allen tijde een overeenkomst met een affiliate zonder voorafgaande opgave van redenen met onmiddellijke ingang te beëindigen. Ook de affiliate heeft het recht te allen tijde deelname aan het affiliate programma met onmiddellijke ingang zonder opgave van redenen te beëindigen.

6.2 - Uitsluiting

Als blijkt dat de affiliate in strijd heeft gehandeld met een of meerdere artikelen uit deze voorwaarden verliest de affiliate partner alle rechten voortvloeiend uit de overeenkomst, alsmede aanspraak op eventueel nog openstaande tegoeden.

Artikel 7

7.1 - Wijzigen voorwaarden

OverhemdenOpMaat.nl is ten allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

7.2 - Gevolgen en aanvaarding

De affiliate wordt per e-mail over wijzigingen in deze algemene voorwaarden geïnformeerd. Indien de affiliate zich niet kan vinden in een wijziging, dient de affiliate partner deelname aan het affiliatepartner programma onmiddellijk te beëindigen. Indien de deelname wordt voortgezet wordt affiliate geacht de gewijzigde affiliate voorwaarden te hebben aanvaard.

Artikel 8

8.1- Schade

Enig geleden schade voortvloeiend uit onrechtmatig gebruik van het affiliate programma zal door OverhemdenOpMaat.nl op de affiliate worden verhaald.

Artikel 9

9.1 - Aansprakelijkheid

OverhemdenOpMaat.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of kosten die zouden zijn ontstaan als gevolg van een technische storing en/of door onderhoud tijdelijk niet toegankelijk zijn van haar websites.

Artikel 10

10.1 - Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten door en met OverhemdenOpMaat.nl afgesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien noodzakelijk worden eventuele geschillen voorgelegd aan de Nederlandse rechter. Indien een bepaling uit deze affiliate voorwaarden in strijd mocht zijn met het Nederlands recht, dan zal deze, onverminderd de strekking van de desbetreffende bepaling, in overeenstemming met het Nederlandse recht worden gewijzigd


Accept

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies. Met het gebruik van onze website gaat u hiermee akkoord. Meer informatie vind u hier.