Algemene voorwaarden Tailored Shirts V.O.F.

1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Tailored Shirts V.O.F. zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Tailored Shirts V.O.F. worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Tailored Shirts V.O.F. ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2. Overeenkomst

2.1. Een overeenkomst tussen u en Tailored Shirts V.O.F. wordt een feit met het door u overgeboekte, en door Tailored Shirts V.O.F. ontvangen bedrag volgens de geldende aanbieding van Tailored Shirts V.O.F., en de door u daarbij opgegeven bestelling.

2.2 Tailored Shirts V.O.F. is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Tailored Shirts V.O.F. u dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst..

3. Prijzen/Aanbiedingen

3.1 Alle prijzen zijn vermeld in Euro's inclusief BTW.

3.2 Alle aanbiedingen van Tailored Shirts V.O.F. zijn vrijblijvend totdat er een overeenkomst tussen u en Tailored Shirts V.O.F. is tot stand gekomen, en Tailored Shirts V.O.F. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

4. Betalingen

4.1 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie per IDEAL, PayPal of Creditcard of vooruitbetaling te geschieden.

5. Levering

5.1 Levertijd: uw bestelling wordt binnen vijf (5) werkweken na ontvangst van uw betaling bij Tailored Shirts V.O.F. verzonden, tenzij bij de aanbieding anders is vermeld.

5.2. Levering is steeds onder het voorbehoud ‘zolang de voorraad strekt’. Indien het artikel op is, en Tailored Shirts V.O.F. u daardoor minder artikelen moet leveren dan u heeft besteld, en waarvoor u heeft betaald, dan ontvangt u het verschilbedrag zonder meer ook direct op uw rekening terug.

5.3 De door Tailored Shirts V.O.F. opgegeven levertijd is indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat.

6. Retourzendingen

6.1 De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken binnen 2 werkdagen aan Tailored Shirts V.O.F. te melden. Klachten inzake orders dienen binnen 2 dagen nadat de goederen de koper hebben bereikt, schriftelijk (aangetekend) of per e-mail aan ons te worden gericht.

6.2 Bij gebreke hiervan worden wij geacht in overeenstemming met onze verplichtingen te hebben geleverd. Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, zullen wij ter uwer keuze en tegen teruggave van de geleverde goederen, hetzij voor éénmalige gratis herlevering zorgen, hetzij de koper voor de teruggenomen goederen crediteren. Het te crediteren bedrag is minus de kosten van verzending. Klachten worden uitsluitend in behandeling genomen als het gaat om duidelijk zichtbare productiefouten of duidelijke afwijking ten aanzien van de order. Klachten ten gevolge van een foutieve bestelling kunnen niet worden gehonoreerd.

7. Elektronische communicatie en bewijs

7.1 Misverstaan, verminking, vertraging of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Tailored Shirts V.O.F. (dan wel door u ingeschakelde derden), valt buiten de aansprakelijkheid van Tailored Shirts V.O.F., tenzij, en in dat geval slechts voor zover, er sprake mocht zijn van grove schuld van de zijde van Tailored Shirts V.O.F..

7.2 De administratie van Tailored Shirts V.O.F. geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met u.

8 Overmacht

8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Tailored Shirts V.O.F. in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Tailored Shirts V.O.F. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Tailored Shirts V.O.F. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, en in rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

9. Diversen

9.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Tailored Shirts V.O.F. in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Tailored Shirts V.O.F. vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

9.2 Tailored Shirts V.O.F. is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

10.2 Alle geschillen tussen u en Tailored Shirts V.O.F., die niet in onderling overleg tot een voor beiden bevredigende oplossing komen, kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter, echter uitsluitend de Nederlandse rechter.